Szkolenia

Korzystając z bazy ponad tysiąca orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz przeszło czterystu publikacji mających za przedmiot prawo Unii Europejskiej, opracowaliśmy scenariusze szkoleń dla podmiotów ubiegających się o uzyskanie pomocy publicznej, beneficjentów tej pomocy, firm doradczych oraz administracji publicznej.

Sprawy związane z prowadzeniem szkoleń koordynuje radca prawny dr Przemysław Pytlak. Kontakt: przemyslaw.pytlak@pskawinski.com, tel. 603-881-258.

Obecnie rozpoczynamy cykl szkoleń zamkniętych, obejmujących następujące zagadnienia:

  1. Procedura rozpatrywania protestów (odwołań) i postępowanie przed sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących negatywnej oceny projektu. W ramach szkolenia przedstawiane są podstawowe problemy związane z formułowaniem protestu tak, by zapewnić wnioskodawcy możliwie duże szanse na uzyskanie dofinansowania, w tym zwiększyć szanse na korzystny wyrok sądu administracyjnego w przypadku, gdyby protest został rozpatrzony negatywnie. Przedmiotem omówienia są także wyroki sądów administracyjnych, zapadłe w latach 2014 i 2015, które oznaczają obowiązki tak instytucji rozpatrujących protesty , jak i wnioskodawców, oraz konsekwencje nieprawidłowej realizacji tych obowiązków.
  2. Zasada kwalifikowalności geograficznej projektu. W ramach szkolenia przedstawiane są zagadnienia, dotyczące ciążącego na  beneficjentach wsparcia publicznego obowiązku zlokalizowania projektu na obszarze objętym danym programem, kwestii przenoszenia projektu poza obszar objęty programem oraz wykorzystywania środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zakupionych i wytworzonych w ramach projektu.
  3. Powiązania między przedsiębiorstwami oraz ocena statusu MŚP podmiotu ubiegającego się o udzielenie pomocy publicznej. W ramach szkolenia przedstawiane są zasady ustalania powiązań – osobowych, kapitałowych i organizacyjnych – między przedsiębiorstwami, odwołane do najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, praktyki decyzyjnej Komisji Europejskiej oraz sądów krajowych (administracyjnych i cywilnych). Elementem szkolenia jest także przywołanie zasad prawa konkurencji, dotyczących sposobu ustalania rynku asortymentowego i geograficznego (na potrzeby ustalania rynku pokrewnego). Szkolenie odrębnie omawia przesłanki badania, czy dane przedsiębiorstwo działa w ramach grupy, dla przepisów Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 (tożsamych z przepisami Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 702/2014) oraz Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 (tożsamych z przepisami Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1408/2013).
  4. Charakter prawny i zasady wykonywania umowy o dofinansowanie. Celem szkolenia jest przedstawienie zasad wykonywania umowy o dofinansowanie w sytuacji poddania przez ustawodawcę polskiego postanowień tej umowy regulacjom o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym.
  5. Trwałość projektu oraz zagadnienie upadłości niewynikającej z oszukańczego bankructwa (ang. non-fraudulent bankruptcy). Celem szkolenia jest przedstawienie zasad, związanych z utrzymaniem trwałości projektu, obowiązujących beneficjentów pomocy udzielonej w latach 2007-2013 oraz beneficjentów pomocy udzielanej w okresie programowania 2014-2020. Szkolenie przedstawia także przesłanki, niezbędne w świetle prawa unijnego, by przedsiębiorstwo mogło powołać się na upadłość niewynikającą z oszukańczego bankructwa.
  6. Przesłanki zwrotu środków oraz zasady nakładania korekt finansowych. Celem szkolenia jest przedstawienie przesłanek, które mogą doprowadzić do wezwania beneficjenta do zwrotu całości lub części wypłaconego mu dofinansowania. Szkolenie przedstawia także zasady nakładania korekt finansowych: tak na beneficjentów objętych przepisami prawa zamówień publicznych, jak i przedsiębiorców zobowiązanych do wyboru wykonawców na podstawie zasady konkurencyjności. W toku szkolenia przybliżane są instrumenty, za pomocą których beneficjent może chronić swoje prawa – w tym dowodzić, że brak jest podstaw do dokonania zwrotu środków.