O nas

skawinski1Adwokat Piotr Skawiński

Członek Zespołu Badawczego Centrum Badań ADR – „Prawo i Gospodarka” funkcjonującego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie; członek Council of Bars and Law Societies of Europe. Mediator w Lubelskim Centrum Arbitrażu i Mediacji (CAM); Mediator w sprawach cywilnych i gospodarczych – wpisany na listę mediatorów cywilnych Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie

Autor i współautor opinii prawnych oraz ekspertyz dotyczących m.in.: efektu zachęty w przypadku pomocy udzielanej dużym przedsiębiorstwom (art. 8 ust. 3 Rozporządzenia Komisji Nr 800/2008), powiązań między przedsiębiorstwami (art. 3 Załącznika I do Rozporządzenia Komisji Nr 800/2008), charakteru nieprawidłowości (art. 2 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1083/2006). Czytaj więcej.

pytlak1

Radca prawny dr Przemysław Pytlak

W latach 2009-2016 pełnił funkcję koordynatora Wieloosobowego Stanowiska ds. Odwołań w LAWP (Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie).

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Cure-Skłodowskiej w Lublinie.

Autor publikacji, opracowań i wystąpień konferencyjnych z zakresu prawa Unii Europejskiej, administracji publicznej. Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki Puławski Park Naukowo Technologiczny Sp. z o.o. Członek Rady Fundacji Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski. Instytut Dialogu i Analiz Prawno-Gospodarczych. Czytaj więcej.

Nasze zasoby. Przy ochronie praw i interesów naszych Klientów, Kancelaria korzysta m.in. z opracowanego przez r.pr. dr. Przemysława Pytlaka w latach 2013-2015 zbioru – liczącego łącznie ponad tysiąc pozycji – orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, opinii Rzeczników Generalnych, decyzji Komisji Europejskiej oraz orzeczeń sądów krajowych (administracyjnych i powszechnych), odwołujących się do zasad prawa pomocy publicznej, polityk horyzontalnych Unii (w tym w szczególności polityki ochrony środowiska oraz zasady konkurencyjności czy zasad zwrotu środków europejskich).
Zbiory orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości oraz decyzji Komisji Europejskiej, obejmują nie tylko sygnaturę sprawy oraz opis jej przedmiotu, ale także kluczowe cytaty, oznaczające zasady europejskiego prawa pomocy publicznej.
Istotną część zbioru stanowią wyroki Trybunału Sprawiedliwości, które nigdy nie zostały opublikowane w języku polskim – a tłumaczone były przez nas z języka francuskiego.
Wyodrębnioną część zbioru materiałów, wykorzystywanych przez nas do przygotowywania pism procesowych, opinii prawnych i ekspertyz, stanowią analizy językowe tych przepisów prawa unijnego, których brzmienie w języku polskim nie poddaje się jednoznacznej wykładni. Analizy te przygotowane zostały przy wykorzystaniu metodologii, przedstawionej przez Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z dnia 24 października 1996 r. w sprawie C-72/95 i odwołują się najczęściej do porównania polskiej wersji językowej przepisu w wersjami językowymi: francuską, angielską i niemiecką.
Zasoby, wykorzystywane do opracowywania opinii prawnych, ekspertyz czy pism procesowych, uzupełnia około 400 artykułów, monografii i dokumentów Komisji Europejskiej, odwołujących się m.in. do takich zagadnień, jak powiązania między przedsiębiorstwami, określanie właściwego rynku asortymentowego i geograficznego, nieoszukańcze bankructwo (non-fraudulent bankruptcy), nieuzasadniona korzyść, trwałość projektu, nadużycia finansowe, nieprawidłowość, przesłanki zwrotu pomocy publicznej, zasada proeuropejskiej wykładni prawa krajowego, polityka konkurencyjności, polityka ochrony środowiska, polityka równych szans, prawo zamówień publicznych, test wierzyciela prywatnego, efekt zachęty, prawo własności przemysłowej, prawo do dobrej administracji.